Tiedote: Keskinäisen luottamuksen rakentaminen sekä kokemus yhteisestä hyödystä ylikunnallisten liikuntainvestointien taustalla

7.5.2024

Kuntien perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tätä voidaan toteuttaa myös pyrkimällä
vastaamaan kuntalaisten liikunnan harrastamisen tarpeisiin. Nämä vaihtelevat ja ovat osittain sidoksissa eri liikunta- ja urheilumuotojen harrastamiseen. Varsinkin eri lajien olosuhdetarpeet vaihtelevat usein
kuntakohtaisesti. 

Liikunnan yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtori Ari Karimäen ja asiantuntija Ilari Leskelän tutkimuksessa arvioitiin, miten ylikunnallinen liikunnan olosuhdehanke soveltuu liikunnan edistämisen työkaluksi. Karimäen ja Leskelän havaintojen perusteella liikunnan olosuhteiden kehittämisessä ja eritoten yhteisissä investoinneissa on Suomessa tehty varsin vähän kuntien välistä konkreettista yhteistyötä.

  • Viime vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tekemässämme valtakunnallisessa
    selvityksessä nousi esiin, että kuntien yhteistä liikuntapaikkojen kehittämistä ja ylläpitoa jonkin verran
    ilmenee, mutta kuntien yhteiset merkittävät liikunnan investointihankkeet ovat harvinaisia, Leskelä
    kertoo. 

Karimäen mukaan ylikunnallista päätöksenteon valmistelua liikunnan olosuhdetyössä on perusteltua tutkia tarkemmin, jotta löydetään tekijöitä, jotka mahdollistavat ylikunnallisen hankkeen käynnistämisen. Näin erityisesti siksi, että isot investointihankkeet ovat haastavia toteuttaa kuntien rajallisten resurssien vuoksi. 

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että kahden kunnan yhteinen liikunnan olosuhdehanke voi käynnistyä ja edetä, mikäli molempien kuntien erityiset tarpeet ovat yhteensovitettavissa. Kun kunnat pääsevät yhteisessä valmistelussa alkuun ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen keskenään, hanke voi edetä kunnissa saman tahtisesti päätöksentekoon. 

Karimäellä on pitkä kuntatyökokemus Jyväskylän seudulta ja sen perusteella hän on huomannut, että naapurikunnan alueelle rakentaminen ei lähtökohtaisesti ole yksinkertainen asia kuntien valtuustoissa.

  • Kahdessa tarkastellussa hankkeessa on onnistuttu tarkasti pitämään huolta siitä, että yhteistä asiaa
    valmistellaan yksituumaisesti ja vahvasti osallistamalla sekä ajanmukaisesti viestimällä ja tiedottamalla. Yhteishankkeen mahdollistaneiden tekijöiden taustalla korostuu molemminpuolinen hyöty sekä kuntien keskinäiseen yhteisymmärrykseen pyrkiminen, jolla rakennetaan luottamusta kuntien välille. 

Kuntien välinen tiivis yhteistyö valmistelun alkumetreistä alkaen vahvistaa osaltaan verkostomaista
toimintakulttuuria, jossa kunnat ovat keskenään yhdenvertaisia kumppaneita.

Kuntien sijainti tiheästi asutulla alueella, kuntatyyppi ja väestönkasvu sekä sen myötä asukkaiden kasvavat tarpeet näyttävät olevan merkittävä tekijä ylikunnalliseen yhteistyöhön lähtemisen puolesta. 

Karimäen mukaan havainto avaa runsaasti haasteita jatkotutkimukselle. Tärkeää olisi selvittää esimerkiksi sitä, millaisia mahdollisuuksia harvaan asutuilla alueilla ja taantuvissa, väestöään menettävissä kunnissa on kuntien väliselle olosuhdeyhteistyölle. Monissa maakunnissa naapurikuntien kuntakeskukset ja sen myötä potentiaaliset käyttäjät ovat kaukana toisistaan. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Lisätietoja:
LitT, Liikunnan yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtori Ari Karimäki, ari.karimaki@nsconsulting.fi 
LitM, asiantuntija Ilari Leskelä, North Sport Consulting Oy ilari.leskela@nsconsulting.fi
Karimäki, Ari & Leskelä, Ilari: Ylikunnallinen liikunnan olosuhdehanke uuden julkisen hallinnan kontekstissa. Focus Localis 2/2024.