Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 30.3.1995, merkitty yhdistysrekisteriin 23.8.1996. Sääntömuutokset tehty 21.2.2019 ja 30.3.2022.

 1. Yhdistyksen nimi on Focus Localis ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on alue- ja paikallishallinnollisen toiminnallisen kokonaisuudenja sen eri alojen välisen yhteistoiminnan edistäminen toimimalla yhdyselimenä alue- ja paikallishallinnon eri yhteisöjen tutkimuslaitosten, tutkijoiden ja muiden alue- ja paikallishallinnon alaan kiinnittyneiden toimijoiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, laatii tutkimussuunnitelmia ja toimittaa tiedejulkaisua, jossa julkaistaan alue- ja paikallishallinnon alaan liittyvien tutkimuksen tuloksia sekä harjoittaa muuta alaa edistävää toimintaa.
 3. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä voivat liittyä kaikki, jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen yhteisöjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Yhteisöjäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi sääntöjen 2 :n toimialueella erityisen ansioituneen henkilön. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä. Hallituksen yksimielisellä päätöksellä yhdistys voi kutsua kirjeenvaihtajajäseneksi erityisen ansioituneen ulkomaisen alue- ja paikallishallinnon tutkijan. Kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta yhdistyksen luottamustoimeen.
 4. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Jäsenmaksun suorittamatta jättäminen johtaa hallituksen päätöksellä jäsenyyden menettämiseen.
 5. Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Mikäli Suomen Kuntaliitto ry on yhteisöjäsenenä, valitaan liiton piiristä yksi tai enintään kaksi varsinaista jäsentä ja yksi tai enintään kaksi varajäsentä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä neljän muun jäsenen läsnäollessa. Hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt sekä asettaa toimikunnat tarpeen mukaan.
 6. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous.
 7. Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
  • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto;
  • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
  • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  • Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
 8. Yhdistyksen syyskokouksessa, joka on pidettävä joulukuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
  • Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja jäsenmaksun suuruus;
  • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
  • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamies;
  • Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
 9. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
 10. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä jäsenille kutsu. 
 11. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
 12. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle ennen helmikuun 1 päivää. Toiminnantarkastajan tulee ennen maaliskuun 1 päivää antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle.
 13. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 14. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta vain, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että sitä on kannattanut kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osaa ottaneiden jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
 15. Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat alue- ja paikallishallinnon tutkimusta edistäviin tarkoituksiin sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.