Avoin kirjoittajakutsu kestävyyden teemanumeroon

13.3.2023

Kestävyyden kiemurat: Systeemisestä ajattelusta sosiaalisesti oikeudenmukaisiin ratkaisuihin

Ilmasto- ja kestävyystyö on yhä ajankohtaisempaa ja tarve sosiaalisesti, ekologisesti ja ekonomisesti kestäville ratkaisuille on jatkuvassa kasvussa. Suomessa ilmastotyö jakaantuu laajasti eri yhteiskunnan tasoille ja kestävyystyön toimijakenttä muuttuu riippuen tarkasteltavista toimista, tavoitteista ja teemoista. Esimerkiksi kunnissa on jo pidempään laadittu strategioita ja pohdittu kestävyyttä mm. hiilineutraaliuden ja vihreiden kaupunkien näkökulmasta. Yhä enemmän roolia on myös EU:n rahoituksilla ja alueiden muilla toimijoilla, jotka hakevat omaa rooliaan suhteessa ilmastotyöhön, ml. maakuntien liitot, kehitysyhtiöt, yritykset ja kansalaisjärjestöt.

Kestävyyden näkökulma on myös laaja, sillä ilmastotoimia voidaan tarkastella yksilöiden tasolta aina systeemisiin kokonaisuuksiin asti. Erityisesti sosiaalisen kestävyyden näkökulmaa on nostettu esiin viime aikoina, kun vihreä markkina on auttanut kytkemään ekologisen ja ekonomisen kestävyyden näkökulmia, mutta nämä eivät aina kohtaa sosiaalisen kestävyyden kanssa. Esimerkiksi uudet kaivokset ja tuulivoimapuistot rakennetaan jonkun arkielämän vaikutuspiiriin ja tämä voi herättää vastustusta. Tämän lisäksi ekogentrifikaatio voi pakottaa vihertyvän kaupungin asukkaita muuttamaan ydinasutuksen ulkopuolelle asuntojen hintojen noustessa. Taloudellisen ja ekologisen näkökulman rinnalle nouseekin yhä enemmän myös sosiaalinen, eli yhteiskunnallinen näkökulma.

Tätä taustaa vasten koemme arvokkaana kutsua myös kunta- ja alueosaajia mukaan osallistumaan tähän keskusteluun. Focus Localis -tiedejulkaisun Kestävyyden kiemurat -teemanumeron tavoitteena on lisätä ymmärrystä kestävyystyön eri näkökulmien, kuten sosiaalisen, ekologisen ja ekonomisen kestävyyden konkreettisesta sisällöstä, sekä sen erilaisista mahdollisuuksista kunnissa, alueilla ja organisaatioissa. Ajatuksena on myös edesauttaa uusien työskentelytapojen ja kestävyyden toimeenpanon kehittämistä erilaisilla oivaltavilla ulostuloilla.

Kutsummekin eri alojen tutkijat esittelemään kestävyystyöhön, vihreään siirtymään, sekä ilmastonmuutokseen ja niiden yhteiskunnalliseen vaikutukseen linkittyviä, tuoreita tutkimustuloksiaan. Toivomme teemanumeroon tutkimusartikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja tutkimusotteisiin. Olemme myös kiinnostuneita teemaa tarkastelevista katsauksista, puheenvuoroista ja kirja-arvioista. Myös teemaan liittyvät asiantuntijapuheenvuorot eri organisaatioiden hyvistä käytännöistä ja kokemuksista ovat erityisen tervetulleita.

Artikkelien, katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden aihepiiri voi liittyä kuntien, alueiden tai paikallisuuden kontekstissa esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Kestävyyden johtaminen, toimeenpano ja toteutus
  • Kestävä liikenne
  • Vihreät innovaatiot ja rahoitus
  • Kuntien ilmastotyö ja -strategiat, vihreä kaupunkisuunnittelu
  • Sosiaalinen kestävyys, oikeudenmukaisuus ja osallisuus
  • Kestävä arvonluonti
  • Vihreä siirtymä – energia, kiertotalous jne.
  • Systeeminen näkökulma – kiertotalous, ilmastonmuutos jne.
  • Green Deal ja muu eurooppalainen ilmastotyö, PRI ja älykäs erikoistuminen

 Teemanumeron toimittaa Focus Localiksen päätoimittaja Kirsi Lehto sekä toimitussihteeri Laura Perttola. Vierailevana päätoimittajana numerossa toimii Antti Mäenpää.

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 250 sanan mittainen abstrakti 16.4.2023 mennessä Focus Localis -tiedejulkaisun toimitukselle (toimitussihteeri@focuslocalis.fi). Saatekirjeessä tulee ilmoittaa kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot sekä tieto, onko kyseessä vertaisarvioitavaksi tarkoitettu artikkeli (enintään 7000 sanaa ml. lähdeluettelo), lyhyempi katsausartikkeli tai puheenvuoro (enintään 3000 sanaa) vai kirja-arvio (enintään 800 sanaa).

Teemanumeron toimitus valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen vertaisarvioinnin (referee-menettely), päätoimittaja arvioi puheenvuorot, katsaukset ja kirja-arvostelut. Toimituskunta lähettää kirjoittajille palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 30.4.2023 mennessä.

Focus Localis -lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut teemanumeroon valitut valmiit käsikirjoitukset pyydetään lähettämään viimeistään 31.8. osoitteeseen toimitussihteeri@focuslocalis.fi. Lopullinen teemanumero ilmestyy alkuvuonna 2024.

Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jota Focus Localis ry on julkaissut vuodesta 1972 lähtien. Focus Localiksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja akateemisia puheenvuoroja eri tieteenaloilta, jotka käsittelevät kuntien, alue- ja paikallishallinnon sekä paikallisuuden tutkimusta, ja joilla on yhteiskunnallista merkitystä alue- ja paikallishallinnon kannalta. Lehti on luokiteltu julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 1. Tiedejulkaisu on avoimesti saatavilla vuosikerrasta 2020 alkaen sähköisenä open access -julkaisuna Journal.fi-palvelussa.  Julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Voit tutustua lehteen tarkemmin osoitteessa https://journal.fi/focuslocalis.