Työryhmä 7

Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa

Lähivuosina kunnan, maakunnan ja hyvinvointipalvelujen johtamisen rakenteet muuttuvat. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät sekä tietoa että osaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Osallisuuden korostumisen myötä edellytetään myös asiakaslähtöisyyttä sekä erilaisia keinoja eri kansalaisryhmien äänen ja osallistumisen tukemiseksi. Laajemmalti kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta ja niiden hyödyntämisestä kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla.

Hyvinvointijohtamisen kysymykset ovat moninaisia. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään vahvaa ja pitkäjänteistä strategiatyötä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa poikkihallinnollisten yhteistyökäytäntöjen sekä kumppanuuksien rakentamisesta ja ylläpidosta, toimivista tiedon hallinnan käytännöistä sekä systemaattisesta toiminnan arvioinnista.  Johtajien sitoutuminen ja aktiivinen em. asioiden kehittäminen ja edistäminen on ensiarvioisen tärkeää, jotta asiakaslähtöisyyteen ja voimavarojen kohdentamiseen liittyvät tavoitteet toteutuvat.

Toivomme työryhmäämme eri näkökulmista hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviä papereita. Hyvinvointijohtamisen konteksteina voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tai sivistys- sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvinvointijohtaminen voi toteutua kunnan, kuntien, maakunnan tai maakuntien yhteistyönä. Hyvinvointijohtamista voi papereissa tarkastella esimerkiksi strategiatyön, digitalisaation, osallisuuden, talouden, yhteistyön ja kumppanuuden, osaamisen tai tiedolla johtamisen näkökulmista.

Työryhmän vetäjät:

-          Johanna Lammintakanen, Itä-Suomen yliopisto, johanna.lammintakanen@uef.fi

-          Jaana Leinonen, Lapin yliopisto, jaana.leinonen@ulapland.fi

Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa ympäristössä

 

Työryhmän teemana on ”Turvallisuuden edellytysten rakentaminen”. Teknologia on usein kansalaisen apuna turvallisuuden luomisessa mm. erilaiset sovellutukset ja tiedonvälitys; sama pätee viranomaisten kanssa ja välillä tehtävään yhteistyöhön. Teknologisten ratkaisujen kehittämisellä on siis osuutensa hyvinvoivan ihmisen ja turvallisen yhteisön toteutumisessa ja takaamisessa sekä kehittämisessä

 

Työryhmän vetäjät:

-          FT, Laurean turvallisuuden tutkimusohjelman johtaja Päivi Mattila, paivi.mattila@laurea.fi

-          Laurean tutkimuspäällikkö Tuomas Tammenlehto

-          Laurean TKI-johtaja Isto Mattila