Työryhmä 6

Henkilöstöjohtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa

Työn murros on läsnä organisaatioissa ja henkilöstön johtamisessa monin tavoin. Digitalisaatio mahdollistaa entistä joustavamman työskentelyn aikaan ja paikkaan katsomatta, mutta millaisia mahdollisuuksia ja haasteita se tuo johtamiselle ja henkilöstökäytännöille? Sisällöllisten ja toimintatapojen muutosten ohella rakenteelliset uudistukset mullistavat organisaatioita, tällä hetkellä etenkin kunnissa, kuntayhtymissä ja maakunnissa. Muutokset ja epävarmuus tulevasta heijastuvat työntekijöiden hyvinvointiin ja asettavat vaatimuksia henkilöstöjohtamiselle. Millainen on henkilöstöjohtamisen rooli tässä kontekstissa ja kokonaisuudessa?

Työryhmässä kiinnostuksen kohteena on, miten henkilöstöjohtamisen keinoin voidaan varmistaa organisaatioiden tuloksellisuus ja uudistuminen. Millainen rooli on ihmisten ja hyvinvoinnin johtamisella? Millaisin strategisin valinnoin ja keinoin, ja kenen vastuulla hyvinvointia edistävä henkilöstöjohtaminen on? Miten motivoidaan henkilöstöä suurten muutosten ja työn muuttumisen edessä ja aikana? Ja, ennen kaikkea, miten hyvinvointia edistävä henkilöstöjohtaminen ymmärretään ja miten sitä toteutetaan haastavissa muutostilanteissa?

Toivomme työryhmäämme henkilöstöjohtamista eri näkökulmista käsitteleviä papereita ja esityksiä. Näkökulmana voivat olla esimerkiksi työn murroksen ilmenemismuodot, muutokseen liittyvä henkilöstöjohtaminen, hyvinvoinnin johtamisen rooli ja sisällöt, osaaminen, kannustaminen ja motivointi tai hyvinvoinnin ongelmat – yksinään, yhdistettyinä tai erilaisiin konteksteihin kytkettyinä. Työskentelytapamme on keskusteleva ja annamme jokaisesta paperista rakentavaa palautetta, jota voi hyödyntää jalostettaessa tekstiä artikkeliksi. Perinteisen tutkimuspaperin sijaan työryhmään voi osallistua myös esityksellä, joka voi käsitellä esimerkiksi tutkimussuunnitelmaa tai -tuloksia, tai käytännön henkilöstöjohtamisen toteutusta ja kehittämistä. Osallistumismuodosta (paperi ja esitys, vai pelkkä esitys) tulee kertoa abstraktissa.

Työryhmän vetäjät:

-          Hanna Vakkala, Lapin yliopisto, hanna.vakkala@ulapland.fi

-          Kirsi Lehto, Vaasan yliopisto, kirsi.lehto@univaasa.fi