Työryhmä 6

Henkilöstöjohtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa

Työn murros on läsnä organisaatioissa ja henkilöstön johtamisessa monin tavoin. Digitalisaatio mahdollistaa entistä joustavamman työskentelyn aikaan ja paikkaan katsomatta, mutta millaisia mahdollisuuksia ja haasteita se tuo johtamiselle ja henkilöstökäytännöille? Sisällöllisten ja toimintatapojen muutosten ohella rakenteelliset uudistukset mullistavat organisaatioita, tällä hetkellä etenkin kunnissa, kuntayhtymissä ja maakunnissa. Muutokset ja epävarmuus tulevasta heijastuvat työntekijöiden hyvinvointiin ja asettavat vaatimuksia henkilöstöjohtamiselle. Millainen on henkilöstöjohtamisen rooli tässä kontekstissa ja kokonaisuudessa?

Työryhmässä kiinnostuksen kohteena on, miten henkilöstöjohtamisen keinoin voidaan varmistaa organisaatioiden tuloksellisuus ja uudistuminen. Millainen rooli on ihmisten ja hyvinvoinnin johtamisella? Millaisin strategisin valinnoin ja keinoin, ja kenen vastuulla hyvinvointia edistävä henkilöstöjohtaminen on? Miten motivoidaan henkilöstöä suurten muutosten ja työn muuttumisen edessä ja aikana? Ja, ennen kaikkea, miten hyvinvointia edistävä henkilöstöjohtaminen ymmärretään ja miten sitä toteutetaan haastavissa muutostilanteissa?

Toivomme työryhmäämme henkilöstöjohtamista eri näkökulmista käsitteleviä papereita ja esityksiä. Näkökulmana voivat olla esimerkiksi työn murroksen ilmenemismuodot, muutokseen liittyvä henkilöstöjohtaminen, hyvinvoinnin johtamisen rooli ja sisällöt, osaaminen, kannustaminen ja motivointi tai hyvinvoinnin ongelmat – yksinään, yhdistettyinä tai erilaisiin konteksteihin kytkettyinä. Työskentelytapamme on keskusteleva ja annamme jokaisesta paperista rakentavaa palautetta, jota voi hyödyntää jalostettaessa tekstiä artikkeliksi. Perinteisen tutkimuspaperin sijaan työryhmään voi osallistua myös esityksellä, joka voi käsitellä esimerkiksi tutkimussuunnitelmaa tai -tuloksia, tai käytännön henkilöstöjohtamisen toteutusta ja kehittämistä. Osallistumismuodosta (paperi ja esitys, vai pelkkä esitys) tulee kertoa abstraktissa.

Työryhmän vetäjät:

-          Hanna Vakkala, Lapin yliopisto, hanna.vakkala@ulapland.fi

-          Kirsi Lehto, Vaasan yliopisto, kirsi.lehto@univaasa.fi

Konfliktien ratkaisu osana vastuullista henkilöstöjohtamista

Viime vuosien kansalliset työolomittarit ovat kertoneet karua tarinaa konflikteista työpaikoilla ja tulehtuneista työilmapiireistä (Työolobarometri 2017). Konfliktit saavat alkunsa usein ihmissuhdeongelmista, huonosta viestinnästä tai johtamiseen tai esimieskäytäntöihin liittyvistä ristiriidoista (Bennet, 2013). Taustaa leimaa kuitenkin yleensä vahva kokemus epäoikeudenmukaisuudesta ja väärinkohtelusta. Konfliktitilanteet ja niiden ratkaisu työpaikoilla haastavat niin esimiehiä kuin heijastavat haitallisesti koko työyhteisöön (Viitala, Kultalahti, Kantola, 2016). Konflikteissa juuri aikainen puuttuminen on avainasemassa, sillä pitkittyneet konfliktit aiheuttavat poissaoloja, sairastumisia ja työpaikan vaihtamisia ja jättävät käsittelemättöminä jälkensä koko työyhteisöön ja organisaatioon. Konfliktit ovat kuitenkin väistämättömiä ja nykytutkimus näkeekin konfliktit jopa hyvinä ja niiden ratkaisun tärkeinä oppimiskokemuksina työyhteisöissä. Työryhmässä keskustellaan konfliktien hallinnasta ja erityisesti erilaisista ratkaisuista henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Miten konflikteihin voi puuttua ja kenen niihin tulisi puuttua? Miten henkilöstöä voi tukea konfliktien ratkaisussa? Mikä on HR:n rooli konfliktien ratkaisussa? Minkälaisia menettelyitä eri organisaatioissa käytetään?

Työryhmään ovat tervetulleita työelämän kehittäjät tutkijoista ja esimiehistä organisaatioiden kehittäjiin. Työryhmän vetäjät ovat Vaasan yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeesta, jossa rakennetaan työyhteisösovitteluun perustuvaa konfliktinratkaisumallia yliopisto-organisaatiolle.

Työryhmän vetäjät:

-          FT, yliopisto-opettaja Jenni Kantola, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, jenni.kantola@uva.fi

-          Vaasan yliopiston henkilöstöpäällikkö Elina Kaunismäki