Työryhmä 3

Kompleksisuusajattelu osana arjen, hallinnon ja kokonaisturvallisuuden yhteenkietoutumista

Maailmaa, yhteiskuntia ja yhteisöjä kuvataan usein yhteenkietoutuneiksi ja verkostoituneiksi. Kymmenen vuotta sitten Kai Eriksson (2009) kirjoitti verkostoituneen maailman olevan ilman ulkopuolta. Usein kuulee myös sanottavan, että kaikkihan vaikuttaa jollain tavalla kaikkeen. Turvallisuuden toimialalla sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, tai vaikkapa sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta, nähdään yhteenkietoutuneina ilmiöinä ja tasoina, joita ei voi analyyttisestikaan erottaa toisistaan.

Kokonaisturvallisuusmallin mukaisesti yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan ja turvallisuus luodaan yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa. Turvallisuus kuuluu siis kaikille, ei vain nimellisesti turvallisuusviranomaisille.

Kompleksisuusajattelu puolestaan on tapa ymmärtää maailma kokonaisuutena, jossa asiat ja ilmiöt ovat yhteenkietoutuneita, eikä kokonaisuutta voida ymmärtää pilkkomalla se osiinsa ja tarkastelemalla näitä yksitellen. Kompleksisuusajattelun ytimessä on ymmärrys tutkimuskohteesta kokonaisuutena, joka on aina jotain muuta kuin vain osiensa summa.

Yhteenkietoutuneisuus, verkostomaisuus ja kompleksisuus asettavat arjen, hallinnon ja turvallisuuden hahmottamisen sekä ymmärtämisen moninaisten haasteiden eteen. Toivommekin työpajaan esityksiä valmistuneista, käynnissä olevista tai vasta suunnittelun asteella olevista tutkimuksista, jotka lähestyvät esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisilla tutkimusasetelmilla ja menetelmillä lähestymme kytkeytyneitä, yhteenkietoutuneita ja monitoimijaisia yhteiskunnallisia turvallisuusilmiöitä? Millaista analyyttista, käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä näistä ilmiöitä kompleksisuusajattelu meille tarjoaa? Kuinka kompleksisuusajattelu viedään osaksi arjen, hallinnon ja turvallisuuden yhtymäpintoja ja käytäntöjä? Millaiselta kompleksisuusajattelun kautta näyttäytyy kokonaisturvallisuusmalliin oleellisesti kuuluva kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin ja yritysmaailman yhteistyö turvallisuuden ylläpitämisessä? Entä miten kompleksisuusajattelu edesauttaa systeemisten riskien tunnistamista ja ymmärtämistä osana kokonaisturvallisuuden kenttää?

Tutkimuksesi voi olla käsitteellinen, teoreettinen, empiirinen tai menetelmiä kehittävä. Ryhmän työskentelytavassa panostamme dialogisuuteen jättäen runsaasti tilaa avoimelle keskustelulle esitetyistä teemoista. Tämä rajoittaa mukaan mahtuvien esitysten määrää, mutta samalla tarjoaa paremman ympäristön yhteiselle merkityksen luomiselle kompleksisista ilmiöistä sekä yhteiskehittämiselle ja yhdessä oppimiselle.

Työryhmän vetäjät:

-          Erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopisto, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi

-          Yliopistonlehtori Harri Raisio, Vaasan yliopisto

-          Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen